Avastin, lek za terapiju bolesnika sa metastatskim karcinomom

0

Avastin lek se može naći kao koncentrat za rastvor za infuziju, injekcija za oko i u vidu tableta.

Aktivna supstanca je bevacizumab. Bevacizumab je rekombinantno humanizovano monoklonsko antitelo koje je proizvedeno tehnikom DNK u ćelijama jajnika kineskog hrčka.

Proizvodjač Avastina je švajcarska kompanija La Roche Ltd.

Upotreba i terapijske indikacije

Avastin (bevacizumab) u kombinaciji sa hemioterapijom na bazi fluoropirimidina koristi se za terapiju bolesnika sa metastatskim karcinomom kolona ili rektuma. Kombinovan sa paklitakselom ili docetakselom primenjuje se u prvoj liniji terapije kod pacijenata sa metastatskim karcinomom dojke.

Avastin je, uz hemioterapiju indikovan za terapiju kod pacijenata sa neresektabilnim uznapredovalim, metastatskim ili recidivirajućim nesitnoćelijskim karcinomom pluća.

Avastin je takodje indikovan za prvu liniju terapije kod pacijenata sa uznapredovalim i/ili metastatskim karcinomom bubrega.

avastin lek

Doziranje

Avastin se mora davati pod nadzorom lekara, a preporuka je da terapija traje do progresije osnovne bolesti. Smanjenje doze u slučaju neželjenih efekata se ne preporučuje. Ipak, ako je indikovano, terapiju treba ili prekinuti ili privremeno obustaviti.

Kod metastatskog karcinoma kolona ili rektuma, preporučena doza u vidu intravenske infuzije je ili 5mg/kg telesne težine ili 10 mg/kg telesne težine za davanje jednom u 2 nedelje, ili 7,5 mg po kilogramu telesne težine ili 15 mg po kilogramu kg telesne težine, ako se daje jednom u 3 nedelje.

Kod metastatskog karcinoma dojke, preporučena doza je 10mg/kg telesne težine i daje se jednom u 2 nedelje ili 15mg/kg telesne težine ako se daje jednom u 3 sedmice u vidu intravenske infuzije.

Kod uznapredovalog karcinoma bubrega preporučena doza je 10 mg/kg telesne težine i i daje se jednom u 2 nedelje kao intravenska infuzija.

Način primene

Početnu dozu treba davati u trajanju od 90 minuta u vidu intravenske infuzije. Ako se prva infuzija dobro podnosi, druga infuzija se može dati u trajanju od 60 minuta. Ako se i ona dobro podnosi, sve naredne infuzije se mogu davati u trajanju od 30 minuta.

Kontraindikacije

  • Preosetljivost na aktivnu supstancu ili pomoćne materije,
  • Preosetljivost na ćelijske proizvode jajnika kineskog hrčka,
  • Trudnoća.

Nuspojave i neželjena dejstva

Kada se leče lekom Avastin, pacijenti mogu biti u pojačanom riziku za razvoj gastrointestinalnih perforacija. Kod pacijenata sa metastatskim karcinomom kolona ili rektuma, treba biti posebno oprezan. Takodje, pacijenti mogu biti u povećanom riziku za razvoj fistula.

Avastin može nepovoljno da deluje na proces zarastanja rana. Terapiju ne treba počinjati najmanje 28 dana nakon većih operacija, ili sve dok rana skroz ne zaraste. Povećana pojava hipertenzije zabeležena je kod pacijenata koji se leče Avastinom. Mere opreza potrebne su kod pacijenata koji imaju neku od sledećih dijagnoza: Sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije, proteinuriju, arterijsku tromboemboliju, vensku tromboemboliju, hemoragiju, plućna hemoragiju/hemoptizu, kongestivnu srčanu insuficijenciju, neutropeniju i infekcije.

Pacijenti mogu biti pod rizikom od razvoja reakcija pri primeni infuzije pa se preporučuje pažljivo praćenje pacijenta tokom i posle primene leka.

Prijavljene su izvesne neželjene reakcije kao što su infektivni endoftalmitis, intraokularno zapaljenje kao što je sterilni endoftalmitis, uveitis i viritis, ablacija mrežnjače, oštećenje pigmentnog epitela mrežnjače, povećanje intraokularnog pritiska, intraokularno krvarenje…

Najčešće zabeležene neželjene reakcije na lek bile su hipertenzija, umor ili astenija, dijareja i bol u abdomenu.

Napomena

Žene u reproduktivnom periodu treba da koriste kontracepciju u toku i do 6 meseci posle lečenja. Žene moraju prestati da doje tokom terapije i još najmanje 6 meseci po poslednjoj dozi Avastina. Takodje, bevacizumab ,može imati negativan uticaj na plodnost žene.

Kod bolesnika lečenih Avastinom zabeležena je povećana incidencija hiperetenzije. Bezbednost primene leka Avastin kod dece i adolescenata nije utvrdjena.

Avastin i vid

Senilna makularna degeneracija, najčešći je uzrok slepoće nakon 55 godina starosti. Simptomi se primećuju prilikom čitanja, vožnje automobilom i gledanja televizije.

Ubrizgavanjem leka u oko, pacijentu se vraća vid na određeni period i on ponovno normalno funkcioniše kao i ranije. Ova bolest se retko javlja kod mlađe populacije, a zahvat je ambulantan i gotovo bezbolan.

Jedan od načina stavljanja bolesti pod kontrolu je davanje intravitrealnih Avastin injekcija za oči, kojima pacijenti s razlogom pripisuju epitet “spasonosne”.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo za upotrebu. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Share.

Comments are closed.